UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU REICHOVA VILA

1) Hotel může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným platným dokladem totožnosti.
2) Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí.
3) V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.
4) V době od 22 hod. do 7 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
5) Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
6) Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji, uzavřít dveře a vstupní kartu odevzdat na recepci.
7) Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
8) Host nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
9) Host je povinen dbát o to, aby nezletilé děti nebyly ponechány bez dozoru dospělých.
10) V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00 hodin. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11.00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
11) V prostorách hotelu je přísný zákaz kouření kromě míst k tomu určených (venkovní prostory a prostory s popelníkem).
12) V celém objektu hotelu platí přísný zákaz vstupu se psy a jiných zvířat.
13) Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém nebo pokojovém trezoru.
14) Hotel odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do pokojů podle obecně platných právních předpisů. Pro bezpečné ukládání cenných věcí jsou na pokojích hotelu bezpečnostní trezory.
15) Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.
16) Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.
17) Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
18) Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.
19) Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
20) Za ztrátu a vystavení nové magnetické karty je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 100,- Kč.
21) Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen zapsat do formuláře a cenu zkonzumovaného zboží uhradit na recepci hotelu. Hotel je oprávněn požadovat vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč.
22) Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
23) Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
24) Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

Rezervace Online

Tel.: +420 571 898 298

Kde nás najdete

Penzion Reichova Vila
Zašovská 319/61
Valašské Meziříčí
757 01

Nabízíme přepravu osob

Facebook Instagram

Nominujte nás v anketě Penzion roku